മലയാളം ഓഡിയോ ബുക്ക്സ്
Cart 0

About us

മലയാള ഭാഷയെയും സാഹിത്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സംഘം. ഈ ഇന്റർനെറ്റ് യുഗത്തിൽ വായന മരിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയ്ക്കു  പ്രവർത്തികമായ ഒരു പരിഹാരം തേടിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളോട്  സഹകരിക്കാനും പരാതികളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കാനും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക support@kathacafe.com